Esha + Rahul

Bharath + Deepika

Anna + Anni

Krithika & Anand

Krithika & Anand

Party at Aqua

Party at Aqua

Ananya + Mukund

Ananya + Mukund

Preetha & Vishwanath

Preetha & Vishwanath

Yogya + Vineet

Samyuktha + Tamizh

Adhav Ayush Homam

Adhav Ayush Homam

Parvathy & Ananth

Shrawana & Arjun

Shruti & Shiva